Bilete: kirken.no

Bilete: kirken.no

Tips om dåp

Foto: Malin Longva

Foto: Malin Longva

Nyttig å vite

1) Alle som ønsker dåp får dåp i Den norske kirke.Det er ikke noe krav om en bestemt alder for dåp.Spedbarn, ungdom eller voksen, alle er velkomne til dåp.Men vanligst er at barn døpes ca.3-4 måneder gamle.

2) Dåp finner sted i gudstjeneste; som oftest kl 11 på søndager.Man kan gjerne ha dåp på kveldsgudstjeneste, da kan man ha selskap på forhånd. Etter avtale kan man å ha egen dåpsgudstjeneste for bare familien, når det ikke er vanlig gudstjeneste som passer.

3) Dåp koster ikke noe.

4) Det skal være faddere, mellom to og fem.En av fadderne får utlevert en pose med dåpsgaver som skal gis til dåpsbarnet 3 år framover. Det forventes av fadderne at de skal være en viss støtte under oppveksten. Faddere skal være over 15 år. Fadderne må akseptere barnedåp som gyldig dåp.

5) Foreldrene skal ha en samtale  med prest i forkant av dåpen. Denne bør fortrinnsvis finne sted i den menigheten man bor, selv om selve dåpen gjerne kan foregå et annet sted.

6) Oppe ved døpefonten skal foreldrene og faddere stå, søsken til dåpsbarnet kan også være med. En fadder eller en av foreldrene bærer barnet til dåpen.

7) De aller fleste dåpsbarn bruker egen dåpskjole, som kanskje flere barn i slekta har brukt før. En fin tradisjon, men om man ønsker det ,er det ikke noe i veien for at man bruker vanlige klær på dåpsbarnet.

8) En i dåpsfølge kan være med å lese tekster under dåpsseremonien. Hvis noen i dåpsfølge kan synge eller spille i gudstjenesten, hadde det vært veldig fint.

9)Etter gudstjenesten får dåpsbarnet dåpsattest.Før i tiden benyttet man dåpsattest for å bevise hvem man var.Idag ønskes som regel fødselsattest . Denne kan bestilles på skatteetaten.no eller altinn.no.Dåpslyset som er tent for dåpsbarnet, får familien med hjem etterpå.Stake inklusive.

10)  De aller fleste har et dåpsselskap i forbindelse med dåpen. Der spedbarn døpes blir dette også et slags "velkommen til verden"-selskap.Hvis noen foreldre ønsker dåp i all enkelhet, kan man  om ønskelig droppe selskapet, evnt. ha noe helt enkelt.

11) Vanlege dåpssalmar er t.d. 582  Milde Jesus, 586  Fylt av glede over livets under, 588  Vi samles til dåp ( godt egna ved dåp av ungdommar og vaksne), 591  Det skjer et under i verden.

12) Ønskes dåp, ta kontakt med kirkekontoret noen uker i forkant, og bli enig om tid og sted.

Velkommen til dåp. !

Foto: Bo Mathisen/Ressursbanken.no

Om faddere

Kva er ein faddar ? Kven kan vera fadder ?

Når eit born vert døypt, er det eit krav at dei skal ha mellom 2 og 6 faddere. Foreldra kom i tillegg, og er aldri faddere. Faddere må ikkje vera til stades på sjølve dåpen, men dei vert oppført i kyrkjeboka som faddere.Mange velger faddere i næraste familie, eller kan hende nokre vener i tillegg. Det er ikkje noko skilnad på fadderne. Nokre stader talar ein om gudmor (den som bærer barnet)eller luefadder (den som tek av lua), men kyrkja leggjer seg ikkje opp i lokale skikkar. Før i tida har mange trudd at nokre av fadderne skulle ta over omsorga for barnet, om foreldra skulle falle bort. Men idag er dette ikkje noko forplikting fadderne har. Fadderne skal vere personar som kan støtte litt opp om barnet i oppveksten, kan hende gi litt merksemd til fadderbarnet, kan hende  ved fødselsdagar eller dåpsdagen og elles. I dåpsritualet i kyrkje heiter det om foreldre og fadrar: " De skal skal vera  vitne om at barnet/borna er  døypt/døypte  med den kristne dåpen.. Saman med kyrkjelyden vår og heile kyrkja vår får de del i eit heilagt ansvar: å visa omsorg for han/ho/dei, be for han/ho/dei, , læra henne/han/dei sjølv å be, og hjelpa han/henne/dei  til å bruka Guds ord og delta i den heilage  nattverden , så ho/han/dei  kan leva og veksa i den kristne trua." Her kan vi sjå at det handlar om å gje noko støtte med både omsorg og de meir kristne ting. Men kvar einskild må sjølsagt gjøre det som fell naturleg for ein sjølv.

Kven kan vera fadder ?  Du må vera 15 år gammal (vi godtek 14-åringar om dei har starta konfirmanttida), og vera medlem i Den norske kyrkja. Ein kan og vera faddar om ein er med i andre kyrkjesamfunn, men ikkje om ein ikkje godtek barnedåp. Siste åra har ein i nokon grad opna litt opp for at ein kan vera faddar uten dette, andre kan og sjølvsagt vera flotte omsorgspersonar. Men om så er, så bør minimum 2 faddere oppfylla dette kravet.

Ein fadder kan bera barnet til dåpen, eller ei av foreldra. Ved døypefonten får den som bærer, to spørsmål. "Kva heiter barnet ?" (svarar med fornavnet), og " Vil de at NN skal døypast til navnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, og oppsedast til eit liv i den kristne forsakinga og trua". Då skal den som bærer, svara "Ja" på vegne av dåpsfølgjet. Ein bærar slik at hodet til dåpsbarnet kviler på venstrearmen til den som bærer. Då kan presten døype med høgre handa si.

Faddere får ei helsing på dåpsdagen, og i Fyresdal er ein fadder posefadder. Då får ein  ansvar for å gje ei gåve (som ein får frå kyrkjelyden) på dåpsdagen 3 år framover.Praktisk å velja ei som bor nær heimen til dåpsbarnet.

Å vera fadder, er eit uttrykk for at foreldra har tillit til ein, og det er eit verv som er fint å få. 

Les meir om dette på kirken.no

Foto: Bo Mathisen

Foto: Bo Mathisen